1. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, zwana dalej Organizatorem, jest realizatorem projektu pn. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”, zwanego dalej Projektem.
 2. Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego w terminie od 01 stycznia do 30 października 2020 roku.
 3. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

§ 1
Cele projektu

 1. Celem głównym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego młodych osób poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów szkół średnich w zakresie zarządzania finansami osobistymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ich kompetencji rynkowych jako konsumentów oraz potencjalnych przedsiębiorców.
 2. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację innowacyjnego programu edukacyjnego, obejmującego przede wszystkim:
  a. zainicjowanie powstania oraz doposażenie Klubów Młodego Finansisty w 11 szkołach średnich województwa świętokrzyskiego;
  b. przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych dla uczniów (2 warsztaty x 11 szkół);
  c. organizację następujących konkursów z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich: „Ekonomiczny Maraton Internetowy”, „Wirtualny biznes – realne umiejętności”, „Blogerzy na 6 z plusem!” oraz konkurs plastyczny „Akademia Ekspertów Pieniądza”.

§2
Rekrutacja szkół średnich do udziału w projekcie

 1. Organizator zaprosi do udziału w projekcie szkoły średnie z województwa świętokrzyskiego. Zaproszenie będzie udostępnione na stronie internetowej Wnioskodawcy, dodatkowo przekazane do wiadomości organom prowadzącym szkoły (korespondencja elektroniczna), a w miarę możliwości także upowszechnione w trakcie kontaktów roboczych z placówkami.
 2. O uczestnictwie w projekcie będą decydować następujące czynniki:
  a. lokalizacja szkoły – pierwszeństwo mają placówki z miejscowości liczących poniżej 100 tys. mieszkańców;
  b. kolejność zgłoszeń;
  c. kryterium obowiązkowe – deklarowana przez szkoły gotowość realizacji działań edukacyjnych, tzn.:  powołania Klubu Młodego Finansisty i wyznaczenia opiekuna Klubu spośród kadry nauczycielskiej, współorganizacji warsztatów w ramach Akademii Ekspertów Pieniądza oraz chęci czynnego udziału konkursach – czynny udział zobowiązuje do rozpropagowania informacji wśród uczniów placówki (w tym członków Klubu) oraz wsparcie w realizacji zadań konkursowych (konsultacje merytoryczne, nadzór nad terminowością wykonania itp.).
 3. Na podstawie wypełnionych deklaracji udziału w projekcie (załącznik nr  1 do Regulaminu), Organizator wyłoni 11 szkół i podpisze z nimi porozumienie o współpracy (załącznik nr 2 do Regulaminu), na podstawie którego szkoły wytypują uczestników warsztatów oraz  przeprowadzą nabór uczniów do Klubu Młodego Finansisty.

§3
Organizacja Klubu Młodego Finansisty

 1. Szkoły, które przystąpią do projektu, powołają Klub Młodego Finansisty we współpracy z Organizatorem oraz przeprowadzą nabór uczniów.
 2. Organizator współuczestniczy w opracowaniu statutu Klubu, ustaleniu zakresu i harmonogramu działań na semestr letni w roku szkolnym 2019/2020, a także służy członkom Klubu wsparciem merytorycznym i organizacyjnym w trakcie trwania projektu, w tym w zakresie udziału w konkursach.   
 3. Organizator wyposaży Kluby w Biblioteczkę Młodego Finansisty, obejmującą trzy publikacje o tematyce ekonomii i przedsiębiorczości.
 4. Organizator opracuje i przekaże Opiekunom Klubów e-poradnik pn. „NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, czyli jak szybko i skutecznie zweryfikować autentyczność polskich banknotów obiegowych”.

§4
AKADEMIA EKSPERTÓW PIENIĄDZA – realizacja warsztatów edukacyjnych w szkołach

 1. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
  a. Płatności bezgotówkowe w praktyce (2 godziny lekcyjne);
  b. Bezpieczeństwo transakcji internetowych i mobilnych (2 godziny lekcyjne),
  z ukierunkowaniem na przygotowanie uczestników do udziału w konkursie plastycznym.
 2. Organizator przeprowadza warsztaty w każdej ze szkół, które przystąpią do projektu, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.
 3. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma bezpieczne etui RFID zabezpieczające zbliżeniowe karty płatnicze/miejskie przed ich nieautoryzowanym użyciem.
 4. Wnioskodawca przekaże szkołom scenariusze obu zajęć do dalszego wykorzystania poza projektem.
 5. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w anonimowych, ankietowych badaniach ewaluacyjnych.
 6. Organizator ponosi koszty pozyskania trenera.
 7. Szkoła udostępnia bezpłatnie salę lekcyjną wraz z projektorem na potrzeby realizacji warsztatów oraz wyznacza klasę/grupę uczestniczącą w warsztatach.

§5
Organizacja konkursu plastycznego pn. „AKADEMIA EKSPERTÓW PIENIĄDZA”

 1. Organizator przeprowadzi konkurs plastyczny pn. „Akademia Ekspertów Pieniądza”.
 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie plakatu informacyjno-prewencyjnego dotyczącego bezpieczeństwa zakupów w realu i w sieci w dowolnie wybranej technice plastycznej (wykluczone wykonanie w programach komputerowych).
 3. Każdy opiekun Klubu przeprowadzi eliminacje szkolne i wytypuje trzy najlepsze prace finałowe, które będą podlegały ocenie komisji konkursowej, przy czym żadna praca nie może być wykonana grupowo, tj. mieć więcej niż jednego autora.
 4. Temat pracy plastycznej (plakatu) ma dotyczyć bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku, m.in. zagrożeń związanych z zakupami i płatnościami w sieci lub w szerszym kontekście zagrożeń związanych z obecnością młodzieży w cyberprzestrzeni (wyłudzenia pieniędzy, kradzież danych, zakupy nieletnich itp.), ryzyka przyjęcia i posługiwania się fałszywymi banknotami i monetami itp.
 5. Obowiązkowe wymogi techniczne: format A3 (tj. 29,7 x 42 cm), orientacja pozioma. Prace niezgodne z wymogami technicznymi będą dyskwalifikowane.
 6. Zgłoszona do konkursu praca plastyczna musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
 7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne oraz przekaz merytoryczny związany z tematyką konkursu.
 8. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz zgadza się na wykorzystanie pracy plastycznej w celach promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie Organizatora oraz ekspozycję w wystawach plenerowych) oraz wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie w celach edukacyjnych na wszystkich polach eksploatacji.
 9. Prace konkursowe (w formie papierowej) wraz z podpisanymi zgłoszeniami muszą być dostarczone  (pocztą lub osobiście) do siedziby Organizatora w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godz. 13:00. Karta zgłoszeniowa dołączona jest do Regulaminu (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 10. Uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu.
 11. Organizator zapewnia wsparcie merytoryczne Klubów Młodego Finansisty w wyborze tematu pracy konkursowej oraz konsultacje.
 12. Organizator wyłoni trzy zwycięskie prace oraz przyzna pięć wyróżnień.
 13. Organizator zapewnia zróżnicowane nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych w konkursie:
  – I nagroda: tablet;
  – II nagroda: tablet graficzny;
  – III nagroda: powerbank i oprogramowanie antywirusowe;
  – 5 wyróżnień: gra Monopoly (edycje tematyczne).
 14. Każda szkoła biorąca udział w konkursie zobowiązuje się do wyeksponowania na terenie swojej placówki wystawy edukacyjnej złożonej z ośmiu plakatów nagrodzonych w konkursie. Minimalny okres ekspozycji: 30 dni.

§6
Organizacja konkursu pn. „EKONOMICZNY MARATON INTERNETOWY”

 1. Konkurs będzie polegał na publikacji na grupie projektowej (Messenger) zadań z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości (częstotliwość publikacji: co środa przez 9 kolejnych tygodni, począwszy od 12 lutego 2020 roku).
 2. Każda nadesłana przez drużynę odpowiedź będzie punktowana, a po zakończeniu 9 rund konkursowych Organizator opracuje i upubliczni listę rankingową.
 3. Każdą szkołę biorącą udział w konkursie może reprezentować maksymalnie 6 uczniów.
 4. Organizator opracuje na podstawie liczby zdobytych punktów listę rankingową uczestników konkursu.
 5. Organizator zapewnia zróżnicowane nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników zwycięskich drużyn w konkursie:
  – I nagroda: smartfony z oprogramowaniem antywirusowym;
  – II nagroda: tablety;
  – III nagroda: słuchawki bluetooth JBL;
  – wyróżnienie: słuchawki przewodowe Sony.
 6. Wszyscy członkowie trzech zwycięskich drużyn oraz ich Opiekunowie zostaną nagrodzeni bonami podarunkowymi do wykorzystania na zakup materiałów/pomocy dydaktycznych.
 7. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni Maratończycy oraz ich Opiekunowie otrzymają dyplomy.

§7
Organizacja konkursu pn. „WIRTUALNY BIZNES – REALNE UMIEJĘTNOŚCI”

 1. Konkurs będzie polegał na prowadzeniu przez drużyny własnej wirtualnej firmy symulacyjnej na platformie internetowej REVAS przez okres 2 miesięcy, począwszy od 2 marca 2020 roku.
 2. Każdą szkołę biorącą udział w konkursie może reprezentować drużyna złożona z maksymalnie 5 uczniów.
 3. Drużyny będą miały za zadanie podejmować decyzje biznesowe, opracowywać strategię ekspansji na rynek, kształtowania cen produktów/usług, polityki promocyjnej, zatrudnienia itp. Drużyna na bieżąco będzie weryfikować skuteczność swoich działań dzięki stałemu monitoringowi wyników finansowych firmy i jej pozycji na rynku, poznając tym samym praktyczne działanie mechanizmów wolnego rynku.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu będzie polegało na porównaniu osiągniętych wyników finansowych wszystkich firm symulacyjnych. Organizator opracuje na podstawie wyników  listę rankingową uczestników konkursu.
 5. Organizator zapewnia zróżnicowane nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników zwycięskich drużyn w konkursie:
  – I nagroda: tablety z oprogramowaniem antywirusowym;
  – II nagroda: smartfony z oprogramowaniem antywirusowym;
  – III nagroda: bezprzewodowe słuchawki bluetooth;
  – wyróżnienie: słuchawki przewodowe JBL.
 6. Nauczyciele – opiekunowie czterech nagrodzonych drużyn otrzymają czytniki e-book.
 7. Szkoły reprezentowane przez cztery nagrodzone drużyny otrzymają puchary oraz roczne licencje na wirtualną grę symulacyjną REVAS z nielimitowaną liczbą użytkowników.
 8. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni młodzi przedsiębiorcy oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

§8
Organizacja konkursu pn. „BLOGERZY NA 6 Z PLUSEM!”

 1. Organizator będzie publikował na blogu projektowym posty edukacyjne wprowadzające w określoną problematykę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości (co piątek przez 6 kolejnych tygodni, począwszy od 21 lutego 2020 roku) wraz z podaniem szczegółowych tematów do opracowania własnych postów przez każdą z drużyn blogerskich. 
 2. Każdą szkołę biorącą udział w konkursie może reprezentować drużyna złożona z maksymalnie 6 uczniów.
 3. Po zakończeniu konkursu komisja dokona oceny merytorycznej poszczególnych postów na blogach. Kryteria oceny: wartość merytoryczna postów, pomysłowość ujęcia każdego tematu, oryginalność tekstów (komisja dołoży wszelkich starań, aby zweryfikować, czy teksty na blogach nie są kopią
  z innych źródeł internetowych), ogólna atrakcyjność wizualna i poprawność językowa blogu. Przewodniczący komisji dokona podliczenia punktów i opracuje listę rankingową blogów.
 4. Organizator zapewnia zróżnicowane nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników zwycięskich drużyn w konkursie:
  – I nagroda: tablety;
  – II nagroda: czytniki e-book;
  – III nagroda: powerbanki i oprogramowanie antywirusowe;
  – wyróżnienie: słuchawki przewodowe JBL.
 5. Wszyscy członkowie czterech nagrodzonych drużyn oraz ich Opiekunowie zostaną nagrodzeni bonami podarunkowymi do wykorzystania na zakup materiałów/pomocy dydaktycznych.
 6. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni blogerzy oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

§9
Monitoring i ewaluacja projektu

 1. Organizator będzie prowadził bieżące działania monitoringowe w trakcie całego okresu trwania projektu, ze szczególnym uwzględnieniem:
  a. weryfikacji liczbowych wskaźników rezultatów twardych projektu;
  b. weryfikacji stopnia osiągnięcia rezultatów miękkich w oparciu o raporty autoewaluacji.
 2. Organizator będzie realizował autoewaluację w celu bieżącego badania stopnia efektywności działań przez pryzmat osiągnięcia założonych rezultatów miękkich w projekcie, w szczególności poprzez:
  a. badanie stanu wiedzy uczestników działań edukacyjnych w projekcie, z wykorzystaniem anonimowej ankiety po zakończonym działaniu;
  b. ocenę zaspokojenia potrzeb szkół średnich w zakresie wsparcia toku edukacji w obszarze ekonomii i przedsiębiorczości, na podstawie wywiadów z dyrekcją i nauczycielami, w szczególności opiekunami Klubów Młodego Finansisty;
  c. analizę i wnioskowanie na podstawie uzyskanej bazy danych.

§10
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, adres: ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce.
 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach dostępnym pod adresem e-mail: dane@stsw.edu.pl lub numerem telefonu: 0 41 345 85 88.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu będą odbywać się na podstawie art.6 pkt. b) RODO i w celu uczestniczenia w działaniach edukacyjnych w projekcie „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”.
 4. Dane osobowe  będą przechowywane w okresie od dnia ich pozyskania (nie wcześniej niż termin rozpoczęcia projektu, tj. 01.01.2020 r.) do dnia 31.12.2025 r., tj. 5 lat od zakończenia Projektu, licząc od początku roku następnego po roku, w którym projekt był realizowany.
 5. Uczestnicy projektu (w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie prawni) mają prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych.
 6. Uczestnikom projektu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli ich zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2020 roku i zastępuje poprzednią jego wersję.